Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de diensten van Waarneming.net door geregistreerde gebruikers. In deze Algemene Voorwaarden worden, onder meer, de volgende aspecten van de relatie tussen Gebruikers en Waarneming.net geregeld:
Artikel 1. Definities
1.1 Registratie: het aanmaken van een Account op Waarneming.net door een nieuwe Gebruiker.
1.2 Account: persoonlijke sectie die door Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij / zij zich registreert op het Platform en met behulp waarvan de Gebruiker een Profiel kan aanmaken en gebruik kan maken van de Diensten.
1.3 Content: alle informatie die door de Gebruiker via het Platform toegankelijk wordt gemaakt.
1.4 Diensten: de via het Platform aangeboden dienstverlening die faciliteert in bijhouden van de administratie en contracten, documenten en facturen met elkaar te delen.
1.5 Gebruiker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Account heeft aangemaakt of gebruikt maakt van Waarneming.net.
1.6 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Waarneming.net
1.7 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
1.8 Profiel: een registratie van gegevens zoals naam, adres, contactgegevens, KvK nummer, wensen met betrekking tot beschikbaarheid (indien werkzoekend) en bankrekeningnummer. Het Profiel is afgeschermd van alle andere gebruikers, tenzij anders overeengekomen door Gebruiker.
1.9 Waarneming.net: een dienst van Waarneming.net BV.
1.10 Platform: het Platform www.waarneming.net en alle onderliggende webpagina’s.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat na registratie, het aanmaken van een account, door Gebruiker van het Platform en de Diensten wordt gemaakt.
2.2 Waarneming.net BV is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op het Platform te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Diensten onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert Gebruiker daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien Gebruiker niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en het opheffen van zijn/haar Account.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Waarneming.net BV overeengekomen.
Artikel 3. Rechtskeuze en jurisdictie
3.1 De tussen Waarneming.net BV en de gebruiker gesloten overeenkomsten, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
3.2 Alle geschillen die voorvloeien uit en/of verband houden met de tussen Waarneming.net BV en Gebruiker gesloten overeenkomsten en/of de Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.
Artikel 4. Database
4.1 De Database van het Platform is aan te merken als een databank in de zin van artikel 1 aanhef en onder a van de Databankenwet. Waarneming.net BV is de producent van deze Database en heeft in die hoedanigheid het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van gegevens uit deze Database. Gebruiker mag gegevens uit de Database alleen gebruiken voor zover het gebruik op grond van deze Algemene Voorwaarden en voor uitvoering van de Diensten is toegestaan en Gebruiker mag niet, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Waarneming.net BV, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Database opvragen en hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de Database herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
4.2 Het is Gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Diensten. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan enige soft- en/of hardware matige tools en oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de informatie toegankelijk gemaakte informatie dan wel om de Database op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.
Artikel 5. Intellectuele Eigendomsrechten
5.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Platform en de Diensten, alsmede met betrekking tot de via het Platform en Diensten toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates van de Vacatures en Profiel, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de Content, berusten uitsluitend bij Waarneming.net BV en/of haar licentiegevers.
5.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, verleent Waarneming.net BV aan Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om van het Platform, de Diensten, de Content gebruik te maken en te bekijken op de wijze en in het format zoals deze via het Platform en Diensten ter beschikking worden gesteld. Het bepaalde in dit artikel 5.2 heeft goederenrechtelijke werking.
5.3 Ten aanzien van de door Gebruiker op het Platform geplaatste Content, verstrekt Gebruiker aan Waarneming.net BV het kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare recht om deze Content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Diensten vereist is alsmede het recht deze op elk gewenst moment te verwijderen.
5.4 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Diensten of het Platform toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content van andere Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Waarneming.net BV of de betreffende rechthebbende daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik gebiedt.
5.5 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
5.6 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Waarneming.net BV zoals het registeren van domeinnamen, merken of GoogleAdwords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Waarneming.net BV Intellectuele Eigendomsrechten heeft.
Artikel 6. Account
6.1 Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Diensten, moet Gebruiker zijn/haar Account aanmaken op de manier zoals beschreven op het Platform. Gebruiker staat er jegens Waarneming.net BV voor in dat de informatie die hij/zij bij het aanmaken van zijn/haar Account verstrekt compleet en juist is. Het is dus nadrukkelijk niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken, onder een alias of het BIG-nummer van iemand anders te gebruiken (zie ook artikel 6.4). Tijdens registratie moet Gebruiker tevens een wachtwoord en gebruikersnaam opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Account.
6.2 Waarneming.net BV is gerechtigd om, zonder opgave van reden en zonder schadeplichtig of aansprakelijk te zijn jegens de Gebruiker, een verzoek tot registratie te weigeren.
6.3 Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de optimale werking van de Diensten.
6.4 Indien Gebruiker zich registreert als zorg- of medisch professional als opgenomen in de Wet BIG of waarvoor een ander erkenningsnummer is vereist, dan wordt gebruiker verzocht zijn/haar registratienummer te verstrekken. Waarneming.net BV garandeert nadrukkelijk niet dat de betreffende Gebruiker geregistreerd blijft voor de Wet BIG of een andere erkenningsinstantie na het aanmaken van zijn/haar Account.
6.5 Waarneming.net BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het correct en compleet zijn en/of blijven van de door Gebruiker verstrekte gegevens of voor de gegevens zoals opgenomen in het BIG-register van het Ministerie van VWS. Indien Gebruiker op een gegeven moment niet langer BIG geregistreerd is, dient hij/zij het gebruik van de Diensten, voor zover een BIG-registratie daarvoor is vereist, onmiddellijk te staken. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de Gebruiker zelf. Gebruiker vrijwaart Waarneming.net BV dan ook en Gebruiker stelt Waarneming.net BV schadeloos voor alle schade, hoe ook genaamd, die voortvloeit uit het niet of niet tijdig staken van het gebruik van de Diensten zoals hierboven bedoeld.
6.6 De gegevens die Gebruiker tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in de Database en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy die Gebruiker op www.waarneming.net kan raadplegen.
6.7 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn/haar wachtwoord en gebruikersnaam combinatie. Het is Gebruiker niet toegestaan zijn/haar gebruikersnaam en/of wachtwoord aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot het afgeschermde gedeelte van het Platform of het Platform en/of de Diensten te gebruiken voor commerciële of andere doeleinden dan de dienstverlening waarvoor Waarneming.net BV zich inzet. Gebruiker is dan ook volledig aansprakelijk voor al het gebruik dat via de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Diensten wordt gemaakt en Gebruiker vrijwaart Waarneming.net BV volledig voor alle schade, hoe ook genaamd, die mogelijk wordt geleden doordat derden gebruikmaken van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord van Gebruiker en Gebruiker stelt Waarneming.net BV ter zake volledig schadeloos. Waarneming.net BV mag ervan uitgaan dat Gebruiker ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat een gebruikersnaam en/of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet Gebruiker Waarneming.net BV daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, onverminderd zijn/haar eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord.
6.8 Waarneming.net BV is te allen tijde gerechtigd de Diensten te wijzigen, aan te passen en/of te beëindigen zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens Gebruiker. Indien Gebruiker zich niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen is de enige remedie voor Gebruiker om de Diensten niet meer te gebruiken en zijn Account te verwijderen. Reeds door Gebruiker betaalde vergoedingen komen nimmer voor restitutie in aanmerking.
6.9 Waarneming.net BV behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of het wachtwoord en/of gebruikersnaam van Gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Diensten.
6.10 Waarneming.net BV is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van het Platform en/of Diensten door derden.
Artikel 7. Gebruik Diensten
7.1 Gebruiker aanvaardt dat het Platform en de Diensten alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft in de Diensten op het moment van gebruik (op “as is” basis). Waarneming.net BV sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Diensten, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
7.2 Gebruiker erkent en aanvaardt dat Waarneming.net BV alleen een Platform biedt waarop Gebruikers administratie bij kunnen houden, alsmede contracten en facturen kunnen versturen. Waarneming.net BV heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Content en andere informatie die door Gebruikers met behulp van het Platform en/of de Diensten ter beschikking worden gesteld en/of worden gedeeld.
7.3 Verder heeft Waarneming.net BV nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Diensten tussen Gebruikers wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.
7.4 Gebruikers zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die zij met behulp van het Platform en/of Diensten verrichten.
7.5 Gebruiker staat er jegens Waarneming.net BV voor in dat hij/zij gerechtigd is om van de Diensten gebruik te maken en zal handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Gebruiker vrijwaart Waarneming.net BV voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Diensten door Gebruiker op enigerlei wijze onrechtmatig is en zij stelt Waarneming.net BV ter zake volledig schadeloos.
7.6 Het is Gebruiker niet toegestaan de via de Diensten verkregen Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan en/of te delen met derden.
7.7 Het is nadrukkelijk niet toegestaan om gegevens van Gebruikers voor bovenstaande of andere commerciële doeleinden te gebruiken zonder nadrukkelijk medeweten en schriftelijke toestemming van Waarneming.net BV en de betreffende Gebruiker(s).
7.8 Het is Gebruiker nadrukkelijk niet toegestaan de Diensten dan wel door andere Gebruikers verstrekte middelen te communiceren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot telefoonnummers en e-mailadressen, te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie en/of voor andere ongevraagde communicatie.
7.9 Waarneming.net BV is te allen tijde gerechtigd om een Account van een Gebruiker te verwijderen of (tijdelijk) te blokkeren, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding of restitutie van abonnementsgelden aan Gebruiker.
7.10 Indien Gebruiker zelf en/of door zijn/haar gebruikersnaam en/of wachtwoord ter beschikking te stellen aan een derde, inbreuk maakt op het bepaalde in artikel 7.7 en 7.8 van deze Algemene Voorwaarden, verbeurt hij/zij aan Waarneming.net BV, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van 50.000 euro (vijftigduizend euro) per gebeurtenis, zulks onverminderd het recht van Waarneming.net BV om nadere rechtsmaatregelen tegen de Gebruiker te nemen en (aanvullende) schadevergoeding te eisen.
Artikel 8. Diensten Platform
8.1 Gebruiker staat in voor de juistheid en compleetheid van zijn/haar account en de Content, die via dit account gedeeld wordt op het Platform. Hiermee vrijwaart Gebruiker Waarneming.net BV voor enige aansprakelijkheid jegens derden die voortvloeien uit het Profiel, het Contract en/of de Content, en Gebruiker stelt Waarneming.net BV ter zake volledig schadeloos.
8.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, mogen de teksten die Gebruiker plaatst en/of het Profiel dat Gebruiker aanmaakt met behulp van de Diensten niet: 8.3 Gebruiker erkent en stemt ermee in dat het Profiel en Content die hij/zij ter beschikking stelt via de Diensten gebruikt zullen worden door andere Gebruikers. Waarneming.net BV verstrekt geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe ook genaamd, voor naleving van deze Algemene Voorwaarden door andere Gebruikers.
8.4 Gebruiker erkent dat Waarneming.net BV derden (bedrijven en andere instanties) een platform biedt tegen vergoeding hun diensten voor de gezondheidszorg kenbaar te maken. Waarneming.net BV ziet er op toe dat deze diensten op inhoud en service van toegevoegde waarde zijn voor Gebruiker. Er zullen geen gegevens van Gebruikers worden verstrekt aan derden, zonder dat Gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven. Het is aan Gebruiker om al dan niet in te gaan op de diensten van derden.
Artikel 9. Kosten, honorering en betaling
9.1 Voor gebruikmaking van het Platform is vergoeding verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding kan verschillen zal op de website vermeld worden.
9.2 De prijzen zijn exclusief btw tenzij anders aangegeven. Alle vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
9.3 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen of vermeld op het Platform, vindt de betaling voor de Diensten door middel van een bankoverschrijving plaats. Waarneming.net BV werkt hiertoe samen met Mollie BV, gevestigd te Amsterdam. Tijdens het betalingsproces kan Gebruiker omgeleid worden naar de webomgeving van deze betaaldienst. Waarneming.net BV is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het technisch functioneren van deze omgeving. De aankoop van de betreffende dienst is pas bevestigd indien betaling is gelukt.
9.4 Ten aanzien van reeds door Gebruiker betaalde bedragen vindt nimmer restitutie en/of verrekening plaats.
Artikel 10. Beschikbaarheid Diensten
10.1 Waarneming.net BV is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, het Platform en/of Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het platform en/of Dienst.
10.2 Waarneming.net BV is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op het Platform en/of Dienst aan te brengen.
10.3 Waarneming.net BV garandeert niet dat het Platform en/of de Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen op het Platform en de Diensten kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Waarneming.net BV is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade, hoe ook genaamd, die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van het Platform en/of de Diensten.
10.4 Waarneming.net BV wijst Gebruiker, voor zover hij/zij een consument is, er op dat aan hem/haar geen recht toekomt tot ontbinding van de overeenkomst met Waarneming.net BV zonder opgave van redenen zoals bedoeld artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek. De Diensten worden door Waarneming.net BV namelijk direct met instemming van Gebruiker uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 7:46i lid 5 onder 1 Burgerlijk Wetboek.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Waarneming.net BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoe ook genaamd, ten gevolge van het verlenen van de Diensten dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
11.2 Indien Waarneming.net BV aansprakelijk is jegens Gebruiker voor enige schade, hoe ook genaamd, uit welke hoofde dan ook, is de hoogte van de daaruit voortvloeiende schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Waarneming.net BV in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de verzekering van Waarneming.net BV om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, gelden voor de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding de artikelen 11.3, 11.4 en 11.5 van deze Algemene Voorwaarden.
11.3 Waarneming.net BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Waarneming.net BV toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die Waarneming.net BV gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen van Gebruiker voor de Dienst waarop de toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad betrekking heeft. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan 1.000 euro (duizend euro) bedragen.
11.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: i) materiële schade aan zaken; ii) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; iii) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
11.5 Iedere aansprakelijkheid van Waarneming.net BV anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel 11.4.
11.6 Deze aansprakelijkheidsbeperking van Waarneming.net BV beoogt niet de aansprakelijkheid van Waarneming.net BV voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Waarneming.net BV (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende en/of ondergeschikten uit te sluiten.
Artikel 12. Overmacht
12.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Waarneming.net BV indien sprake is van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van Diensten cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, pandemieën, tekortkomingen van toeleveranciers van Waarneming.net BV, tekortkomingen van door Waarneming.net BV ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.
12.3 Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, zijn Gebruikers gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij en/of Waarneming.net BV gehouden zijn tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.
12.4 Indien Waarneming.net BV ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
Artikel 13. Duur en beëindiging
13.1 Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Diensten te staken en zijn/haar Account te beëindigen.
13.2 Waarneming.net BV en Gebruiker hebben het recht de overeenkomst tot gebruik van het Platform en de Diensten te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming daarvan.
13.3 De door Waarneming.net BV voor de ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.
13.4 Onverminderd hetgeen is bepaald elders in deze Algemene Voorwaarden heeft Waarneming.net BV het recht om, zonder nadere berichtgeving en zonder schadeplichtig te worden, Content en/of het Profiel te verwijderen en/of te weigeren en/of de overeenkomst tot gebruik van het Platform en de Diensten direct, zonder tussenkomst van de rechter, te ontbinden, met name, maar niet beperkt tot, gevallen waarin: Het bovenstaande is onverminderd het recht nadere rechtsmaatregelen te nemen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
Artikel 14. Geheimhouding
14.1 Gebruikers verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over (de onderneming van) de wederpartij ontvangen. Gebruikers leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
14.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Gebruikers als zodanig is aangeduid en indien de ontvangende Gebruiker in redelijkheid moet begrijpen dat de informatie vertrouwelijk is.
14.3 De verplichtingen tot geheimhouding zijn niet van toepassing in zoverre de Gebruiker die informatie ontving, kan aantonen dat de betreffende informatie:
Artikel 15. Varia
15.1 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden (verklaard) of zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Waarneming.net BV zal het nietige, vernietigde en/of ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het nietige, vernietigde en/of ongeldige beding.
15.2 Waarneming.net BV mag rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst met Gebruiker en deze Algemene Voorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, is zijn/haar enige remedie om het gebruik van de Diensten te staken en zijn/haar Account te beëindigen.
15.3 Indien Gebruiker een klacht heeft, dient Gebruiker dit schriftelijk te melden via contactformulier. Waarneming.net BV zal de klacht dan zo snel mogelijk in behandeling nemen.
15.3 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang 06-08-2021.